page_banner

Önümler

 • Aluminium Alloy Lifting Platform

  Alýumin garyndysyny göteriji platforma

  Alýumin garyndysyny göteriji platforma owadan daşky görnüşi, kiçi göwrümi, ýeňil agramy, deňagramly göterilmegi, howpsuzlygy we ygtybarlylygy ýaly ýokary güýçli we ýokary hilli alýumin garyndy materialyny kabul edýär.Platformanyň özi howpsuzlyk polat ýüpler we howpsuzlygy goramak enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we ýokary we aşak işledilip bilner.Zawodlarda, myhmanhanalarda, restoranlarda, stansiýalarda, howa menzillerinde, teatrlarda, sergi zallarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.Maşyn gurallaryna hyzmat etmek, boýag bezegi, lampalar, elektrik enjamlary, arassalamak üçin hyzmat etmek üçin iň oňat howpsuzlyk hyzmatdaşy.Ordinaryönekeý zallardan we liftlerden geçip bilýär we ulanmak gaty amatly.

 • Mobile type Scissor Lift

  Jübi görnüşli gaýçy göteriji

  Gaýçy görnüşli howa iş platformasy howa işi üçin ýörite enjamlaryň giň toplumydyr.Onuň gaýçy mehaniki gurluşy göteriji platformany ýokary durnuklylyga, giň iş platformasyna we ýokary göterijilik ukybyna eýe edýär, şonuň üçin howa iş aralygy has uludyr we bir wagtyň özünde birnäçe adamyň işlemegi üçin amatlydyr.Howa işini has netijeli we ygtybarly edýär.

 • Self-Propelled Scissors Lift

  Özbaşdak hereket edýän gaýçy göterilýär

  Öz-özi hereket edýän gaýçy göteriji köp sanly kyn we howply işleri aňsatlaşdyrýar, meselem: içerde we daşarda arassalamak (potolok, perde diwary, aýna penjireler, diňler, örtük, baca we ş.m.), bildiriş tagtalaryny, köçe çyralaryny we ulaglary gurmak we hyzmat etmek alamatlary we tehniki hyzmaty.Bu beýik belentlikdäki göteriş platformasynyň aýratynlyklary kiçi we çeýe, amatly we çalt.Gerekli belentlige ýetmek we meseleleriňizi çözmek üçin skafyň ýerine göteriji platforma ulanyp bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde, çykdajylaryňyzy we gymmatly wagtyňyzy tygşytlap bilersiňiz.

 • Trailer Mounted Boom Lifting Platform

  Traýler “Boom göteriji platforma”

  Awtoulagda oturdylan ýokary göteriji platforma polatdan ýasalan we takyklyk we duýgurlyk aýratynlyklaryna eýe.Päsgelçiliklerden geçip bilýär, çalt dikeldiş tizligine eýe bolýar we gidrawlik aýaklary awtomatiki goldaýar;platformanyň derejeli ýagdaýyna ýetmek üçin her aýagyň beýikligini sebite görä sazlap bilýär;işe ýetmek üçin käbir päsgelçilikleri geçip biler.Awtoulagyň görnüşini daşamak aňsat we göni we çalt çekilip bilner.