page_banner

Önümler

 • Construction Machine Crane Operator Cabin overhead crane joystick controller

  Gurluşyk maşynlary kran operatory Kabin üstündäki kran joýstik dolandyryjy

  Ajaýyp görnüşli kabinet
  Amatly gurşaw
  Enougheterlik gurluş gurluşy
  Berkidilen äýnek
  Düşünmedik un kabinasy

 • Factory supplier double drum winch exported to worldwide

  Zawod bilen üpjün ediji goşa deprek çeňňegi dünýä boýunça eksport edilýär

  Önümiň ady: Iki gezek deprek çeňňegi

  Göwrümi: 30 kn

  Arkan kuwwaty: 440 m

  Elektrik çeňňegi, agyr bir zady götermek ýa-da çekmek üçin polat ýüpi ýa-da zynjyry öwürmek üçin deprek ulanýan kiçijik we ýeňil göteriji enjamdyr.Oňa çeňňek hem diýilýär.Hookarlandyryjy agramy dikligine, keseligine ýa-da meýilli göterip biler.

  Indi esasan elektrik şkafy.Aloneeke özi ýa-da götermek, ýol gurluşygy we magdan çykarmak ýaly enjamlarda komponent hökmünde ulanylyp bilner.Simpleönekeý işleýşi, köp mukdarda arkan saralmagy we amatly süýşmegi sebäpli giňden ulanylýar.Esasan gurluşykda, suw tygşytlaýyş in engineeringenerçiliginde, tokaý hojalygynda, magdançylykda, gämi duralgasynda we ş.m. materiallary götermek ýa-da tekizlemek üçin ulanylýar.

 • Clamp for Steel Billet

  Polat bilet üçin gysgyç

  Önümiň ady: Polat bilet üçin gysgyç

  Model: düzülip bilner

  Bilet gysgyjy polat zawodlarynda, portlarda, duralgalarda we beýleki bölümlerde biletleri köpçülikleýin geçirmek üçin ýörite guraldyr.
  Bilet gysgyjy leňňe prinsipini kabul edýär we daşarky güýjüň kömegi bilen biletiň gysylmagyny amala aşyryp bilýär we gysmak ygtybarly, hereket çeýe we götermek ygtybarly we ygtybarly.Panel, herekete çeýe we uzak ömri bolan ýokary güýçli, ýokary köýnekli çydamly garyndy polatdan ýasalýar.Bu gurluşyň dykyz bölekleri, dürli spesifikasiýalaryň we dürli gatlaklaryň biletleriniň göterilmegine uýgunlaşmak üçin kesgitli görnüşe we sazlanylýan görnüşe (beýikligi h ädimsiz sazlanýar) bölünýär.Müşderiniň kranlary bilen baglanyşyk formasy hakyky ýagdaýa görä düzülip bilner.

 • Bridge Crane with Electromagnetic Hanging Beam

  Elektromagnit asma şöhlesi bilen köpri kran

  Önümiň ady: Elektromagnit asma şöhlesi bilen köpri kran

  Göwrümi: 5 + 5t, 10 + 10t, 16 + 16t

  Aralyk: 10.5m-31.5m

  Boýy 6-30 m

  Işçi synpy A6, A7

  Dolandyryş modeli: kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryşy.

  Aýrylyp bilinýän elektrik diskleri bolan elektromagnit köpri kranlary, içerde ýa-da metallurgiýa zawodlarynda açyk howada magnitli demir metal önümleri we materiallary (polat çeňňekler, polat demirleri, doňuz demir bloklary) agyr ýüklemek we düşürmek we işlemek üçin has amatlydyr.Şeýle hem zawodlarda we ammarlarda polat, demir bloklar, demir bölekleri, polat polat, demir örtükler we ş.m. ýaly materiallary daşamak üçin köplenç ulanylýar.

 • 6-12cbm Remote Control Grab Bucket Cargo Grapple

  6-12 sm uzakdan dolandyrmak Çelek ýük grapple

  Grab magdan, port, zawod, ussahanalar, ammarlar we harytlar howlusynda we ş.m. gabat gelmeýän harytlary daşamak, ýygnamak, ýüklemek we düşürmek üçin giňden ulanylýar. Grabyň açyk ugry esasy şöhle bilen paralel we dikligine bölünýär we tutmak iki ýa-da iki bolup biler dört simli ýüp, dürli iş borjuna we materiallaryna görä mehaniki ýa-da elektrik gidrawlik görnüşi.

 • Electric Hydraulic Mutivable Double Disc Grab Bucket

  Elektrik gidrawliki üýtgäp bilýän goşa disk tutýan çelek

  DY modeli elektrik gidrawlik mutivalve tutmak we DY modeli elektrik gidrawlik goşa disk tutmak biziň kompaniýamyz nemes ulgam tehnologiýa materialyna, gidrawliki element enjamyna, Europeewropadan we Amerikadan asyl importy, Europeewropanyň we Amerikanyň önümçilik tehnologiýasyny hödürleýär. Ösen elektrik gidrawlik tehnikasy, tutýan güýji uly, ýokary awtomatlaşdyryş, uly, doňuz demir guýma, satyn almak üçin magdan, zibil, demir poroşok, sypal, ideal gurallary ýüklemek we düşürmek ýaly şlak materiallary. Polat fabrigi, magdançylyk, esasan tokaý, kömür känleri, duralga duralgasy, polat galyndylaryny almak, zibil taşlamak, biologiki energiýa pudagy we ş.m.

 • Wireless remote control Grab

  Simsiz uzakdan dolandyrmak Grab

  Simsiz uzakdan dolandyrmak tutuş simli ýüp tutmak üçin ulanylýan howada açylyp bilinýän köpçülikleýin tutma görnüşidir. Adatça adaty bir kabeliň pes netijeliligini we ýokary işleýiş güýjüni çözýän ýekeje çeňňek kran bilen ulanylýar. tutmak, esasanam ygtybarly we işlemek aňsat bolan bir çeňňek kranlar we deňiz kranlary üçin amatly.

 • C-Shaped Hook

  C şekilli çeňňek

  Önümiň ady: C görnüşli çeňňek

  Capük kuwwaty: 1-100 t

  Programma: Polat rulon

 • Fixed Container Spreader

  Kesgitlenen konteýner ýaýradyjy

  Önümiň ady: Kesgitlenen konteýner ýaýradyjy

  Model: 20 fut konteýner, 40 fut konteýner, 45 fut konteýner

  Programma: Konteýner ýüklemek we düşürmek

 • F21-2B single speed wireless crane remote control sale by bulk

  F21-2B ýeke tizlikli simsiz kran uzakdan dolandyryş satuwy

  Önümiň ady: ýeke tizlikli simsiz kran uzakdan dolandyrmak

  Gurluşy: Aýna-süýüm

  Daşky gurşawy goramak synpy: IP 65

  Temperatura aralygy: -40 ℃ ~ + 85 ℃

  Dolandyryş aralygy: 100 metre çenli

  Kabul edijiniň güýji: 110 / 220V / 380V / VAC, ýa-da 12/24/36/48 VDC.

  Çykyş aragatnaşygynyň kuwwaty: 5A möhürlenen röle çykyşy (AC 250V / 10A röle, 5A predohranitel kontaktlary).

   

  J, deslapky gurnama, geçirijiniň S / N kabul edijiniň CH-e laýyk gelýändigini barlaň

  B, Hünär okuwy bolmadyk adam enjamy sökmäge rugsat bermeýär.

  C, kabul edijiniň elektrik üpjünçiligini kesmek üçin kranyň umumy elektrik üpjünçiligi ýapyk bolmaly.

  D, Kranda umumy tokly röle, çäklendiriji wyklýuçatel we beýleki howpsuzlyk desgalary bolmaly.

 • 2CBM Q345 Q235 Grab Bucket Crane Spare Parts Electric Motor Grab

  2CBM Q345 Q235 Çelek kran ätiýaçlyk şaýlaryny elektrik motorly tutma

  Önümiň ady: Elektrik motory

  Göwrümi: 0.3-5m³

  Elektrikli hereketlendirijiler, islendik beýiklikde materiallary ýükläp we düşürip bilýän öz açmak we ýapmak mehanizmi bilen dürli köp maksatly kranlarda köplenç ulanylýar.Önümçilik bir ýüpli tutmakdan has ýokary, ulanmak we sökmek aňsat, ýüklemek we düşürmek güýji ýokary.Her dürli boş zatlary ele almak üçin amatly.Bu tutawajy ulananyňyzda, göteriş beýikligine görä energiýa geçirmek üçin kabel rulony goşuň.Bellik: Bu tutma suw astynda işledilip bilinmez.

 • Factory direct supply three-phase AC motor 2.2/3/7.5/18.5kw motor three-phase asynchronous motor

  Zawodyň gönüden-göni üç fazaly AC hereketlendirijisi 2.2 / 3 / 7.5 / 18.5kw motorly üç fazaly asynkron motor

  Önümiň ady: kran we göteriji motor

  Kuwwaty: 0.4 / 0.8 / 1.5 / 3.0 / 4.5 / 7.5 / 13KW

  Üç fazaly asynkron motorly ZD.ZDY1 konusly rotor, CD1 elektrik göterijisi üçin gabat gelýän hereketlendiriji.Olaryň arasynda ZD1 götermek üçin ulanylýar we ýöremek üçin ZDY1 üpjün edilýär.Motorlaryň bu tapgyry gurşalan we fan bilen sowadylan, rotor kesilen konus şekilli we Düwürtik kapasanyň gurluşy, hereketlendirijiniň ygtybarly we çalt tormozlap bilýän tormozy bar we hereketlendirijiniň has ýokary başlangyç momenti bar, şonuň üçin enjam gurallarynda, dokma, elektron we umumy tehnika pudaklarynda ýokardaky talaplaryň talap edilýän ýerlerinde hem ulanylyp bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2