page_banner

Önümler

 • LX Single Girder Suspension Crane

  LX leeke Girder Asma Kran

  Önümiň ady: Girke-täk Girder Asma Kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5-35m

  Boýy beýikligi: 6-35m

  Singleeke guşakly asma kran halkara ülňülerine laýyklykda düzülendir.Asma ýodajykda ýekeje berkitme işleýän we adatça CD1 we / ýa-da MD1 görnüşli elektrik göteriji bilen enjamlaşdyrylan ýeňil materialy işleýän enjamlaryň bir görnüşi.

 • LDC Type Single Girder Overhead Crane

  LDC görnüşi Girderli kelleli kran

  Önümiň ady: LDC görnüşi leeke girderli kran

  Göwrümi: 1 ~ 20 t

  Aralygy: 7.5 ~ 31.5 m

  Boýy beýikligi: 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m

   

  LDC görnüşli ýeke guşakly kran, adaty ýeke guşakly kran bilen deňeşdirilende has ýokary göteriji beýikligi getirip bilýän pes kelleli ýeke guşakly kran görnüşidir.

 • LDA model single girder overhead crane

  LDA modeli ýeke guşakly kran

  Önümiň ady: LDA modeli ýekeje berkitme kran

  Göteriş kuwwaty: 1 tonna ~ 32 tonna

  Maks.Boýy götermek: 40m

  Aralygy: 7.5m ~ 31.5m

  Iş derejesi: A3 ~ A4.

  * LDA modeli ýeke guşakly kran has amatly gurluş we umuman ýokary güýçli polat bilen häsiýetlendirilýär.

  * CD1 modeli MD1 modeli elektrik göterijisi bilen bilelikde ulanylanda, 1 tonna 32 tonna kuwwatly ýeňil kran.Aralygy 7.5m ~ 31.5m.Iş derejesi A3 ~ A4.
  * Bu önüm harytlary götermek üçin ösümliklerde, ammarlarda, material ätiýaçlyklarynda giňden ulanylýar.Enjamlary ýangyjy, partlaýjy ýa-da poslaýjy gurşawda ulanmak gadagandyr.
  * Bu önümde açyk model ýapyk modeli bolan we amaly ýagdaýa görä çep ýa-da sag tarapda gurnalyp bilinýän iki iş usuly, ýer ýa-da iş otagy bar.
  * We derwezä girmegiň ugrunyň iki görnüşi bar, gapdal ýoly we ulanyjylary kanagatlandyrmak üçin dürli şertlerde saýlamagy.

 • LDP Type Single Girder Overhead Crane

  LDP görnüşi Girderli kelleli kran

  Önümiň ady: LDP görnüşi leeke girderli kran

  Göwrümi: 1 ~ 10 tonna

  Aralygy: 7.5 ~ 31.5 m

  Boýy götermek: 6 m, 9 m, 12 m, 15 m, 18 m

   

  LDP görnüşli ýeke guşakly kran, ýörite taýýarlanan ýeke guşakly kran bolup, ussahananyň arassa kellesi pes, ýöne ýokary göteriji beýikligi talap edilýän ýagdaýlara laýyk gelýär.

 • LDY Metallurgical type single girder overhead crane

  LDY Metallurgiýa görnüşli ýeke guşakly kran

  Önümiň ady: LDY Metallurgiýa görnüşli ýekeje berkitme kran
  Iş ýüki: 1t-10t
  aralyk: 7.5-31.5m
  beýikligi: 3-20 metr

  LDY görnüşli metallurgiýa ýeke guşakly kran esasan eredilen metal metallary, guýma ýerlerini götermek üçin ulanylýar, göteriş ulgamy YHII görnüşli metallurgiýa elektrik göteriji.Kranyň esasy şöhlesiniň aşagy ýörite ýylylyk izolýasiýa bejergisini kabul edýär.Daşky gurşawyň temperaturasy -10 ° C ~ 60 ° C.

 • European single girder suspension crane

  Singleewropaly ýeke guşak asma kran

  Amalyň ady: Europeanewropaly ýeke guşak asma kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5-35m

  Boýy beýikligi: 6-35m

  Europeanewropa görnüşli asma kran, iş ýeriniň üçegine kysmatsyz oturdylan, önümçilik üçin has uly ýer hödürleýän we çykdajylary arzanladýan Europeanewropa kran standartlaryna we FEM ülňülerine esaslanyp işlenip düzülen köpri kran görnüşidir.Kran trolleýsi ykjam we kiçi.

 • European Style Single Girder Overhead Crane

  Stylewropa stiliniň ýeke-täk girderi kran

  Önümiň ady: Stylewropa stilindäki ýeke-täk girder kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5-35m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  HD ýekeje berkitme üstündäki syýahat kranlary DIN, FEM, ISO ülňülerine we global ösen tehnologiýa laýyklykda dizaýn edilýär we öndürilýär, optimal we ygtybarly modul dizaýnyny alýar, iň az ölen agram üçin iň ýokary berkligi görkezýär.

 • Top quality High 10ton remote control LZ model steel box type single beam grab bucket overhead crane

  Iň ýokary hilli 10okary 10ton uzakdan dolandyrmak LZ modeli polat guty görnüşli ýeke şöhleli çelek üstki kran

  Önümiň ady: leeke şöhle tutýan çelek üstündäki kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5-35m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  LZ Model aýdymçy, drab bilen örtükli kran, tutuş toplum hökmünde tutmak bilen bilelikde ulanylýan kran.Harytlary götermek üçin ösümliklerde, ammarlarda, material ätiýaçlyklarynda giňden ulanylýar.

 • LB Explosion proof type single girder overhead crane

  LB Partlamanyň subutnamasy görnüşi, ýekeje kranly kran

  Önümiň ady: partlama subutnamasy ýeke guşakly kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5m-35m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  Singleeke-täk berkitme partlama subutnamasy kran, partlama garşy elektrik göteriji bilen, partlama garşy kranyň ähli hereketlendirijileri we elektrik enjamlary bilen halkara ülňülerine we kadalaryna laýyklykda öndürilýär.alawyň sürtülme bilen öňüni almak üçin poslamaýan polatdan ýa-da neýlon kran tigirlerinden peýdalanýan, elektrik ulgamynyň ähli bölekleri milli we halkara ülňülerine laýyklykda ýokary howpsuzlyga eýe.Nebit gaýtadan işleýän zawodlar, nebithimiýa, boýag senagaty, gaz elektrik stansiýalary we ş.m. ýaly howply şertler üçin zerur bolan iň ýokary howpsuzlyk, hil we ygtybarlylyk bilen üpjün edilýär.
  Partlamaga çydamly kranlar, CE belgisi bilen Ex d (ýangyna garşy berkitme) we Ex e (howpsuzlygy ýokarlandyrmak) esasynda döredildi: II 2G ck Ex de IIB T4 (standart), II 2G ck Ex de IIC T4 (Specialörite), II 2D ck Td A21 IP66 T135 (DUST).

 • SDQ Manual type single girder overhead crane

  SDQ El bilen ýeke kellä geýilýän kran

  Önümiň ady: SDQ El bilen ýeke-täk berkitme kran

  Maks.Lük göteriji ýük: 10ton

  Maks.Boýy götermek: 3m, 5m, 10m, 6m, 3 ~ 10m

  Aralyk: 5 ~ 14m

  Iş borjy: A3

   

  ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI:

  Täze görnüşli leeke Girder Bridge Crane 5t 10t 16t 32t Workshop Crane, özbaşdak we bazaryň islegine laýyklykda ösen ösen kran.Bu görnüşli kran Europeanewropanyň FEM ülňülerine laýyklykda dizaýn edildi we öndürildi, şeýle hem adaty kranyň esasynda işlenip düzüldi.Gurluşyga görä, ol ýeke guşakly kranlara we goşa berkitme kranlara bölünýär, ýokarlandyryş mehanizmine görä, elektrik göteriji görnüşli kranlara we trolleýbus görnüşli kranlara bölünýär.Europeanewropaly kranlar materiallary işlemek üçin ajaýyp ulgamy almagyňyzy üpjün etmek üçin dürli dizaýnlarda we konfigurasiýalarda bar.

  Europeanewropaly ýekeje berkitme kran, häzirki zaman senagat talaplarynyň köpüsini öz içine alýar we öndürijilige hiç hili eglişiksiz pul üçin ajaýyp bahany üpjün edýär.

 • KBK Flexible crane

  KBK Çeýe kran

  Her ululyk üçin göni we egrilen ýol bölümleri, yz wyklýuçatelleri, aýlaw stollary, düşüriş bölümleri we ş.m. ýaly ähli standartlaşdyrylan komponentler we gurnamalar birmeňzeş bogun ölçeglerine eýe.Öz-özüňi merkezleşdirýän plugin, boltly birikmeler, islendik kombinasiýada aňsatlyk bilen ýygnamaga mümkinçilik berýär.Singleeke we goşa berkitme asma kran uçuş-gonuş zolaklary we guşaklar üçin dürli profil bölümleriniň ululyklary ulanylyp bilner.
  Componentshli komponentler galvanizlenen ýa-da sintetiki rezin reňkli boýag ýa-da poroşok bilen örtülen.
  Göni we egrilen bölümler Göni we egrilen bölümler ýörite sowuk görnüşli profillerden ýasalýar, pes agram üçin ýokary berkligi we durnuklylygy görkezýär.2000 kg çenli ýükler üçin profil bölümleri, goralýan içerki ýüzler bilen içi boş böleklerdir.Daşarky bölümiň dizaýnynyň KBK III tertibi 3,200 kg çenli ýükler üçin elýeterlidir.KBK II we KBK III profil bölümleri hem integral geçiriji liniýalar bilen üpjün edilip bilner.