page_banner

Önümler

Stylewropa stiliniň ýeke-täk girderi kran

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Stylewropa stilindäki ýeke-täk girder kran

Göwrümi: 1-20t

Aralyk: 7.5-35m

Boýy beýikligi: 6-24 m

HD ýekeje berkitme üstündäki syýahat kranlary DIN, FEM, ISO ülňülerine we global ösen tehnologiýa laýyklykda dizaýn edilýär we öndürilýär, optimal we ygtybarly modul dizaýnyny alýar, iň az ölen agram üçin iň ýokary berkligi görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Modully we ykjam dizaýn

Esasy şöhle iki taraplaýyn demir ýol gutusynyň gurluşyny ulanýar we aňsat daşamagy üpjün edýän ýokary güýçli bolt bilen ahyrky şöhle bilen baglanyşýar.
Kran trolleýsi açyk ykjam gysgyç gurluşyny ulanýar, şolardan orta we kiçi tonna bilen täze göteriji trolleýi hem ulanyp bolýar.
Kranyň we trolleýiň syýahat mehanizmleri Europeewropany üç-bir hereketlendiriji görnüşde kabul edýärler, gaty dişli ýüzi reduktor ykjam gurluşda, pes sesde, nebitiň syzmazlygynda we uzak ömründe gowy çykyş etdi.
Täze ykjam trolleý we ýokary güýçli material ulanylanda, zawod binasynyň beýikligini peseldip we çykdajylary azaldyp bilýän adaty kran bilen deňeşdirilende, umumy ölçeg we ýeňil agram bar.
Modul dizaýnynyň gysga dizaýn döwri we komponentleriň ulanylyşyny gowulandyryp biljek ýokary umumylaşdyrma bar.
Ykjam gurluş, pes arassalamak, kiçi ölçeg we uly amaly çäk bilen önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Güýz üýtgeýän ýygylyk gözegçiligi hiç hili täsir etmezden yzygiderli işleýär.Pes tizlikde agyr ýük we ýokary tizlikde ýeňil ýük bilen ylgaň, energiýany tygşytlap we sarp etmegi azaldyp biler.
Safetyokary howpsuzlyk, ygtybarlylyk, netijelilik we tehniki hyzmat mugt

1. Germaniýa ABM Hoist göteriji hereketlendiriji durnukly we ygtybarly işleýän we tehniki hyzmat etmezden goşa aýlawly tüýdük-kapas polýusyny üýtgedýän goşa tizlikli hereketlendiriji hereketlendiriji.SEW üýtgeýän tizlik inwertory durnukly we ygtybarly işlemek we pes ses bilen dolandyrylýan syýahat hereketlendirijilerini dolandyrýar.
2. Ulanmak we syýahat mehanizmi üçin howpsuzlyk gözegçilik ulgamlary, ulanyjylaryň isleglerine görä köp funksiýa ýetip bolýar.
3. Kran baglanyşyk, artykmaç ýüklemek, nol goramak we çäklendirmäni goramak ýaly köp goragy üpjün edýär, kranyň hemişe howpsuzlyk işinde bolmagyny üpjün edýär.
4. Kran önümleriň has ygtybarly we ygtybarly daşalmagyny üpjün etmek üçin öndürijilige, howpsuzlyga we iş ýagdaýyna ölçemegi, hasaplamagy we gözegçiligi ýerine ýetirip bilýän ösen PLC awtomatiki kesgitleme funksiýasyny üpjün edýär.
5. “Crane Standard” -yň iş borjy FEM 2M / ISO M5 bolup, ND ýa-da NR seriýaly elektrik ýüp göteriji bilen doly ýük bilen 1600 sagat hyzmat edýär.
6. Geçmek we uzak ýygylyk üçin üýtgeýän ýygylyk sürüjisini (VFD) ýokarlandyrmak üçin standart goşa tizlik.Loadük işleýşini gowulandyrýan we ýüküň hereketini azaldýan.
7. Elektrik bölekleri.Elektrik bölekleri ABB, Siemens we Schneider halkara markalaryny ulanýar.

European Style Single Girder Overhead Crane01
European Style Single Girder Overhead Crane02
European Style Single Girder Overhead Crane03
European Style Single Girder Overhead Crane04
Esasy spesifikasiýa
Ady / Bir guşakly kran we elektrik göteriji
Model / HD
Kran kuwwaty t 1 ~ 20
Aralyk m 7.5-22.5
Boýy götermek m 6、9、12
Dolandyryş usuly / Maýatnik çyzygy dolandyryş + Uzakdan dolandyryş
Güýç çeşmesi / 380V 50Hz 3Paza ýa-da özleşdirilen
Işçi synpy / FEM2M - ISO A5
Okarlandyryş mehanizmi
Istokarlandyrmagyň görnüşi / Kelläniň pes görnüşi
Tizlik m / min 5 / 0.8m / min (Iki gezek tizlik)
Motoryň görnüşi / dişli hereketlendirijiniň aýrylmaz gurluşy
Arkan arassalamak ulgamy / 4/1
Trolleýiň syýahat mehanizmi
Tizlik m / min 2‐20m / min (VFD gözegçilik)
Kran syýahat mehanizmi
Tizlik m / min 3.2‐32m / min (VFD gözegçilik)
Bütin maşyn
Gorag derejesi / IP54
Zolýasiýa synpy / F
Howpsuzlyk aýratynlyklary
Artykmaç gorag enjamy
Kran syýahat etmek we götermek üçin wyklýuçateli çäklendiriň
Poliuretan material buferi
Naprýa .eniýäni goramak üçin enjam
Naprýa lowereniýäniň aşaky gorag enjamy
Gyssagly kömek ulgamy
Ses we ýagtylyk duýduryş ulgamy
Fazalaryň şowsuzlygyny goramak funksiýasy
Kuwwatyň üýtgemegini goramak ulgamy
Häzirki artykmaç ýükden goramak ulgamy
  • European Style Single Girder Overhead Crane10
  • European Style Single Girder Overhead Crane10
  • European Style Single Girder Overhead Crane10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň