page_banner

Önümler

 • Explosion proof travelling electric wire rope hoist

  Elektrik simini göterýän partlaýjy subutnama

  Önümiň ady: Elektrik simini göterýän partlaýjy subutnama

  Iň ýokary göteriji agram: 25ton

  Iň ýokary göteriji beýikligi: 9m

  Agyr agramy götermek ýa-da bir guşakly elektrik kran ýa-da göni we egrilikli T şekilli şöhle bilen gurmak üçin giňden ulanylýan elektrik simli ýüp göterijiler; ýokary göteriji goşa şöhle, gurban kran ýa-da kantilwer kranynda hem ulanylýar; zawod, ammar, demir ýol we duralga we ş.m.

 • Construction Machine Crane Operator Cabin overhead crane joystick controller

  Gurluşyk maşynlary kran operatory Kabin üstündäki kran joýstik dolandyryjy

  Ajaýyp görnüşli kabinet
  Amatly gurşaw
  Enougheterlik gurluş gurluşy
  Berkidilen äýnek
  Düşünmedik un kabinasy

 • Factory supplier double drum winch exported to worldwide

  Zawod bilen üpjün ediji goşa deprek çeňňegi dünýä boýunça eksport edilýär

  Önümiň ady: Iki gezek deprek çeňňegi

  Göwrümi: 30 kn

  Arkan kuwwaty: 440 m

  Elektrik çeňňegi, agyr bir zady götermek ýa-da çekmek üçin polat ýüpi ýa-da zynjyry öwürmek üçin deprek ulanýan kiçijik we ýeňil göteriji enjamdyr.Oňa çeňňek hem diýilýär.Hookarlandyryjy agramy dikligine, keseligine ýa-da meýilli göterip biler.

  Indi esasan elektrik şkafy.Aloneeke özi ýa-da götermek, ýol gurluşygy we magdan çykarmak ýaly enjamlarda komponent hökmünde ulanylyp bilner.Simpleönekeý işleýşi, köp mukdarda arkan saralmagy we amatly süýşmegi sebäpli giňden ulanylýar.Esasan gurluşykda, suw tygşytlaýyş in engineeringenerçiliginde, tokaý hojalygynda, magdançylykda, gämi duralgasynda we ş.m. materiallary götermek ýa-da tekizlemek üçin ulanylýar.

 • Good quality low headroom double lifting speed travelling wire rope hoist

  Gowy hilli pes kelleli goşa göteriş tizligi simli ýüp götermek

  Önümiň ady: Hytaýyň iň ýokary markasy 0.25-20ton pes kelleli goşa ýokary göteriş tizligi simli ýüp götermek

  Göwrümi: 1 ~ 32ton

  Boýy: 20m

  Iş borjy: M5

  Pes kelleli goşa göteriş tizligi syýahat simli ýüp götermek agyr agramlary götermekde giňden ulanylýar ýa-da bir şöhle kranyna, çyzykly, egri çyzykly şöhlelere oturdylýar.

  Mundan başga-da, goşa şöhläni, gurban kran ýa-da kantilwer kranyny ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner

  Götermek üçin ýeňil enjam, senagat we magdançylyk kärhanalary, demir ýollar, duralgalar, ammarlar tarapyndan garşylanýar.

   

   

 • Telescopic container spreader

  Teleskopik konteýner ýaýradyjy

  Teleskopik konteýner ýaýradyjy, gaplary ýüklemek we düşürmek üçin ýörite ýaýradyjyny aňladýar.Konteýneriň ýokarky burç armaturlaryna şöhläniň dört burçundaky öwrümli gulplar arkaly birikdirilýär we konteýnerleri ýüklemek we düşürmek amallaryny amala aşyrmak üçin öwrümli gulplaryň açylmagy we ýapylmagy sürüji tarapyndan dolandyrylýar.

 • Girder machine

  Girder enjamy

  Demir ýol gurluşygy üçin gantry kran, beton aralyk şöhle / köpri hereket etmek we demir ýol gurluşygy üçin ulag üçin ýörite döredilipdir.Ulanyjylar demirýol şöhlesini dolandyrmak üçin 2 sany kran 500t (450t) ýa-da 1 kran 1000t (900t) ulanyp bilerler.

  Bu demir ýol gurluşyk kran esasy berkitmeden, berk we çeýe goldaw aýagyndan, syýahat mehanizminden, göteriş mehanizminden, elektrik dolandyryş ulgamy, gidrawlik ulgam, sürüji otagy, demir ýol, merdiwan we pyýada platadan durýar.

  1.Börite ýaýradyjy bilen esasan ulanylýar
  uly köprüleri we geçişleri ýüklemek we düşürmek.
  2.Kran köp aralykly ulanmak üçin 90 dereje aýlanmany gazanyp biler.
  3.Lifting dört bal götermek we üç oçko deňagramlylygy kabul edýär,
  simli ýüpüň deňagramlylykda bolmagyny üpjün etmek.
  4.Gidrawlik itek enjamyny ulanyp trolleý a
  çykdajylary tygşytlamak bilen köprini götermegiň dürlüligi.

 • Tyre crane

  Şin kran

  Achahta kran, ýahta we gaýyk bilen işlemek üçin rezin tekerli kran.Esasy gurluşdan, gezelenç tigir toparyndan, göteriş mehanizminden, rul mehanizminden, gidrawliki geçiriş ulgamyndan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Gantry kranyň N görnüşli gurluşy bar, ol gaýyk / ýahta beýikligi kranyň beýikliginden ýokary geçmäge mümkinçilik berýär.

 • Clamp for Steel Billet

  Polat bilet üçin gysgyç

  Önümiň ady: Polat bilet üçin gysgyç

  Model: düzülip bilner

  Bilet gysgyjy polat zawodlarynda, portlarda, duralgalarda we beýleki bölümlerde biletleri köpçülikleýin geçirmek üçin ýörite guraldyr.
  Bilet gysgyjy leňňe prinsipini kabul edýär we daşarky güýjüň kömegi bilen biletiň gysylmagyny amala aşyryp bilýär we gysmak ygtybarly, hereket çeýe we götermek ygtybarly we ygtybarly.Panel, herekete çeýe we uzak ömri bolan ýokary güýçli, ýokary köýnekli çydamly garyndy polatdan ýasalýar.Bu gurluşyň dykyz bölekleri, dürli spesifikasiýalaryň we dürli gatlaklaryň biletleriniň göterilmegine uýgunlaşmak üçin kesgitli görnüşe we sazlanylýan görnüşe (beýikligi h ädimsiz sazlanýar) bölünýär.Müşderiniň kranlary bilen baglanyşyk formasy hakyky ýagdaýa görä düzülip bilner.

 • Bridge Crane with Electromagnetic Hanging Beam

  Elektromagnit asma şöhlesi bilen köpri kran

  Önümiň ady: Elektromagnit asma şöhlesi bilen köpri kran

  Göwrümi: 5 + 5t, 10 + 10t, 16 + 16t

  Aralyk: 10.5m-31.5m

  Boýy 6-30 m

  Işçi synpy A6, A7

  Dolandyryş modeli: kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryşy.

  Aýrylyp bilinýän elektrik diskleri bolan elektromagnit köpri kranlary, içerde ýa-da metallurgiýa zawodlarynda açyk howada magnitli demir metal önümleri we materiallary (polat çeňňekler, polat demirleri, doňuz demir bloklary) agyr ýüklemek we düşürmek we işlemek üçin has amatlydyr.Şeýle hem zawodlarda we ammarlarda polat, demir bloklar, demir bölekleri, polat polat, demir örtükler we ş.m. ýaly materiallary daşamak üçin köplenç ulanylýar.

 • 6-12cbm Remote Control Grab Bucket Cargo Grapple

  6-12 sm uzakdan dolandyrmak Çelek ýük grapple

  Grab magdan, port, zawod, ussahanalar, ammarlar we harytlar howlusynda we ş.m. gabat gelmeýän harytlary daşamak, ýygnamak, ýüklemek we düşürmek üçin giňden ulanylýar. Grabyň açyk ugry esasy şöhle bilen paralel we dikligine bölünýär we tutmak iki ýa-da iki bolup biler dört simli ýüp, dürli iş borjuna we materiallaryna görä mehaniki ýa-da elektrik gidrawlik görnüşi.

 • LH Double Girder Overhead Crane

  LH goşa girderli kran

  Önümiň ady: LH elektrik göteriji goşa berkitme kran

  Göwrümi: 5-32t

  Aralyk: 7.5-25.5m

  Boýy beýikligi: 6-24 m

  Bu ýokary göteriji kran, ykjam ululygy, binanyň arassalanylyşynyň pesligi, ýeňil agramy we pes satyn alyş bahasy, A3-iň iş derejesi we iş gurşawynyň temperaturasy - 20 ° C ~ 40 ° C bilen häsiýetlendirilýär.Işleýiş tertibi ýer simli tutawajyny, ýerüsti simsiz uzakdan dolandyrmagy, taksi işleýşini we iki iş re modeiminiň kombinasiýasyny öz içine alýar.

 • LX Single Girder Suspension Crane

  LX leeke Girder Asma Kran

  Önümiň ady: Girke-täk Girder Asma Kran

  Göwrümi: 1-20t

  Aralyk: 7.5-35m

  Boýy beýikligi: 6-35m

  Singleeke guşakly asma kran halkara ülňülerine laýyklykda düzülendir.Asma ýodajykda ýekeje berkitme işleýän we adatça CD1 we / ýa-da MD1 görnüşli elektrik göteriji bilen enjamlaşdyrylan ýeňil materialy işleýän enjamlaryň bir görnüşi.

123456Indiki>>> Sahypa 1/10