page_banner

Önümler

 • Multifunction Crane for Electrolytic Aluminum for Large-scale Pre-baked Anodic Aluminum Electrolytic Production

  Uly göwrümli öňünden bişirilen Anodik alýumin elektrolitik önümçiligi üçin elektrolitik alýumin üçin köp funksiýaly kran

  Elektrolitik alýumin kranyň wezipeleri

  1. Elektrolit wannasynda elektrolit gabygyny uruň;

  2. Elektrolitik alýumin kran, iýmitlendiriş ulgamy bilen elektrolitiki hammamda alýumin tozy goşmak üçin ulanylýar;

  3. Anody çalyşmak mehanizmi bilen çalyşmak üçin elektrolitik alýumin kran ulanylýar;

  4. Trolleýna degmek, eredilen alýuminiý siňdirmek we ýük götermek üçin eredilen alýumin zynjyryny ýükleýär;

  5. Elektrolitik alýumin kran, elektrik göteriji tarapyndan polo positiveitel çyzgyny götermek üçin ulanylýar;

  6. Elektrolitik alýumin kran elektrolitiki hammamy gurmak we düýpli abatlamak üçin ulanylýar;

  7. Beýleki materiallary işlemek we ş.m.

 • Multifunctional Copper Electrolysis Overhead Crane For Metallurgical Plant

  Metallurgiýa zawody üçin köpugurly mis elektroliz kran

  Kombinirlenen elektrolitik mis köp funksiýaly kran, elektrolitik misiň önümçilik prosesi talaplaryna laýyklykda işlenip düzülen akylly kran.

  Mis elektrolizi üçin ýörite kran, elektrolit öýjüginiň, katodyň kesiş bölüminiň, anod şekillendiriş bölüminiň we mis elektroliz prosesinde galyndy elektrod ýuwujy enjamyň arasynda elektrod plitalarynyň özara geçirilmegini amala aşyrýan göteriji we işleýän enjamdyr.Bu kran ýokary işleýiş netijeliligi, güýçli izolýasiýa we poslama garşy ukyplylygy, ýokary ýerleşiş takyklygy we ýokary akylly we awtomatiki dolandyryş aýratynlyklaryna eýedir.Mis elektroliz prosesinde plastinka geçirmek zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde ownuk materiallaryň göterilmegini we plastinka gysga utgaşdyrylyşyny amala aşyryp biler.

 • Heavy Duty Anode Carbon Blocks Traveling Overhead Crane For Polar Carbon Blocks

  Polýar uglerod bloklary üçin ýokary derejeli kranly agyr ýükli anod uglerod bloklary

  Polýar uglerod bloklaýjy gaplaýjy kran, köplenç köprüden, uly ulagyň işleýiş mehanizminden, göteriji mehanizmden, gollanma enjamyndan, gysgyç enjamyndan, dolandyryş ulgamyndan, elektrik göterijisinden we beýleki böleklerinden ybarat uglerod zawodynyň uglerod blok ammary üçin ýörite geçiriji enjamdyr.

 • Heavy Duty Roasting Multi-Function Crane With Vacuum Material Conveying System Used For Ere-Roasting Anode Workshop

  Ero-gowurmak üçin anod ussahanasy üçin ulanylýan vakuum material geçiriji ulgamy bilen köp wezipeli kran köp funksiýaly kran

  Köp funksiýaly kran, vakuum materialy geçiriji ulgam, tozany aýyrmak we sowatmak ulgamy, anod uglerod blokuny gysýan enjam, anod uglerod blokunyň gowurma prosesine hyzmat edýän ýörite kran, ýagny ýörite kran diýmekdir. anod uglerod blokly gyzdyryjy peç üçin işleýän enjamlar.